preskoči na sadržaj

Gimnazija Vukovar

 > Natječaji
ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja tijekom izvođenja nastave na daljinu donesena je Odluka o poništenju natječaja za radna mjesta.

Odluka se nalazi u prilogu.

Priloženi dokumenti:
Odluka o ponistenju natjecaja.pdf


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 112-01/20-01/1                    

URBROJ: 2188-98-20-03

Vukovar, 05. ožujka 2020. godine

                       

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazije Vukovar (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se odluka o objavi

 

NATJEČAJA

za popunu radnih mjesta

 

 1. nastavnik/ca likovne umjetnosti, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 11 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,

uvjeti:

 

 1. psiholog/inja, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno,

uvjeti:

 • propisani opći i posebni uvjeti u skladu s člankom 105. st. 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(«Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.),
 • propisani člankom 105. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije,
 • propisani člankom 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjoj školi (NN 1/96., 80/90.).

 

Mjesto rada je u sjedištu Gimnazije Vukovar, Šamac 2, 32000 Vukovar.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na natječaj potrebno je priložiti:

 • pisanu prijavu s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, vlastoručno potpisanu, uz naznaku adrese odnosno e-mail adrese na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,
 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
 • elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana)

Priložene isprave se dostavljaju u obliku elektroničkog zapisa ili preslike.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, a ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, poveznica http://gimnazija-vukovar.skole.hr/upload/gimnazija-vukovar/images/static3/1119/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_Gimnazije_Vukovar.pdf

 

Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Gimnazije Vukovar http://gimnazija-vukovar.skole.hr/ najmanje pet dana prije održavanja istog. Procjena odnosno testiranje provest će se usmeno.

 

Ukoliko kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao prijavu.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Gimnazije Vukovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Gimnazija Vukovar, Šamac 2, 32000 Vukovar.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Gimnazije Vukovar u skladu s člankom 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazije Vukovar.

                                                                                              

 

                                                                                                           Ravnateljica                                                                                                                   ______________________

                                                                                                           Giana Marović Zeko, prof.


OBAVIJEST PO NATJEČAJU
Priloženi dokumenti:
Obavijest po natjecaju.pdf


OBAVIJEST
Ranije odgođena usmena procjena kandidata po natječaju objavljenom dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar za radna mjesta: nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 2 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, provest će se dana 09. prosinca 2019. godine u 14.00 sati.

OBAVIJEST

Ranije odgođena usmena procjena kandidata po natječaju objavljenom dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar za radna mjesta:

 

 • nastavnik/ca hrvatskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 4 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,

provest će se  dana 05. prosinca 2019. godine u 13.30 sati,

 

 • nastavnik/ca etike, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 5 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, provest će se dana 03. prosinca 2019. godine u 09.40 sati, 

 

 • spremač/ica, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu do 40 sati tjedno,

provest će se dana 03. prosinca 2019. godine u 10.30 sati.


OBAVIJEST
Zbog najavljenog štrajka odgađa se usmena procjena kandidata natječaja predviđena za dan 20.11.2019. O novom terminu procjene kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole.

OBAVIJEST

Zbog najavljenog štrajka odgađa se usmena procjena kandidata natječaja predviđena za dan 19.11.2019. O novom terminu procjene kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole.


Natječaj

ODLUKA

Autor: Tijana Pavliček, 13. 11. 2019. 14:01

Odluka o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj
 

 [više]

Natječaj

Autor: Tijana Pavliček, 23. 10. 2019. 13:54

Natječaj za popunu radnih mjesta od 21. listopada 2019. godine.

 [više]

 OBAVIJEST O IZBORU PO NATJEČAJU

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA
Priloženi dokumenti:
natjecaj travanj 2019.docx


OBAVIJEST O PRIJAVAMA NA NATJEČAJ

Natječaj-veljača 2019.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj veljaca 2019.docx


Natječaj za imenovanje ravnatelja Gimnazije Vukovar

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 07. prosinca 2018.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.


Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora-učeničke kantine

Obavijest o izboru po natječaju

Natječaj za popunu radnih mjesta
Priloženi dokumenti:
Natjecaj studeni 2018..docx


Obavijest o izboru po natječaju

Obavijest o izboru po natječaju

Obavijest o izboru po natječaju

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole!

Detaljni uvid u natječaj pogledajte u priloženome dokumentu:


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

ŠKOLA AMBASADOR

Microsoft school!

Projekt 2017.

Online prognoza

dr. đikić o gimnaziji

CMS za škole logo
Gimnazija Vukovar / Šamac 2, HR-32000 Vukovar / gimnazija-vukovar.skole.hr / administracija@gimnazija-vukovar.skole.hr
preskoči na navigaciju